Strona główna » Regulamin

Regulamin

Wstęp

Sklep Internetowy MARCOM Oprogramowanie, dostępny pod adresem http://marcom.nysa.pl, prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komputerowych MARCOM Marek Gucwa, Pietrowice 30, 48-100 Głubczyce, NIP 7532067988, REGON 532463225.

1. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się niżej podane terminy należy przez to rozumieć odpowiednio:

MARCOM - Przedsiębiorstwo Usług Komputerowych MARCOM Marek Gucwa, Pietrowice 30, 48-100 Głubczyce

Sklep Internetowy - Sklep internetowy MARCOM Oprogramowanie, dostępny pod adresem http://marcom.nysa.pl, prowadzony przez MARCOM

Regulamin - obowiązujący Regulamin Sklepu Internetowego

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana w zamówieniu i w fakturze

Umowa - umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a MARCOM

Zamówienie - zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego

Produkt, towar - licencja do oprogramowania, usługa lub przedmiot materialny, wytwarzany lub produkowany przez MARCOM lub inny podmiot, łącznie z oryginalnym opakowaniem i wszystkimi elementami jakie się w nim znajdują (np. takie jak: instrukcja, płyta CD), będący w ofercie Sklepu Internetowego

Dowód zakupu - faktura lub potwierdzenie dokonania przelewu lub ich czytelna kopia

Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów - ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.).

Ustawa o sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez Klienta w Sklepie Internetowym. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

2.2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i związany jest jego postanowieniami na dzień dokonywania zamówienia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku określonym w pkt 3.3 Klienta obowiązywać będzie Regulamin z dnia wpłynięcia zapłaty za zamówione Produkty na konto MARCOM.

2.3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a MARCOM.

2.4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

2.5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla miejsca jej wykonania.

3. Składanie zamówienia

3.1 Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówień w Sklepie Internetowym można dokonać tylko i wyłącznie przez stronę http://marcom.nysa.pl.

3.2. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest wypełnienie formularza zamówienia. Przy wypełnianiu formularza zamówienia Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. MARCOM zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych przez Klienta danych. W przypadku podania przez Klienta danych nieprawdziwych MARCOM zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Klienta (patrz punkt 5.3.)

3.3. Klient będący osobą fizyczną składając zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.

3.4. Przy dokonywaniu zamówienia Klient dokonuje:

a) wyboru zamawianych usług lub produktów oraz ich ilości
b) wyboru formy prawnej podmiotu zamawiającego – zamawiającym może być osoba fizyczna lub osoba fizyczna będąca reprezentantem innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej
c) określenia adresu na jaki ma być wystawiona faktura
d) wyboru sposobu płatności.

3.5. Na podany przy rejestracji lub przy składaniu zamówienia adres e-mail Klienta wysyłane jest zawiadomienie o przyjęciu zamówienia.

3.6. Przy wykonywaniu przelewu za zamówienie niezbędne jest wpisanie w tytule przelewu numeru zamówienia oraz danych Klienta (imienia i nazwiska Klienta lub nazwy podmiotu).

3.7. MARCOM zastrzega, że opis tytułu przelewu niezgodny ze wskazaniem może powodować wydłużenie realizacji zamówienia.

3.8. MARCOM nie jest zobowiązane do przekazania Klientowi informacji o braku właściwego opisu tytułu przelewu i wynikającym z tego tytułu opóźnienia w realizacji zamówienia.

4. Realizacja zamówienia

4.1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zarejestrowaniu płatności na koncie MARCOM.

4.2. Status zamówienia można śledzić w zakładce „Moje zamówienia” dostępnej poprzez konto Klienta w Sklepie Internetowym.

4.3. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Internetu (gdy Produktami są materiały elektroniczne) lub firmy kurierskiej pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

4.4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura.

4.5. Faktura zostaje wystawiona po opłaceniu zamówienia przez Klienta (patrz punkt 6.).

4.6. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury w formie elektronicznego pliku PDF i wyslanie jej na podany przy rejestracji lub przy składaniu zamówienia adres e-mail.

4.6. Klient ma możliwość anulowania zamówienia do momentu dokonania płatności.

5. Odstąpienie od umowy

5.1. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia /odstąpienia od umowy jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia nie opłaci złożonego zamówienia.

5.2. W przypadku zakupu licencji na użytkowanie oprogramowania, na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, Klient nie ma możlwości odstąpienia od umowy po dokonaniu płatności i uzyskaniu dostępu do oprogramowania, ponieważ charakter świadczonej usługi nie daje możliwości zwrotu.

5.3. MARCOM ma możliwość odstąpienia od umowy z winy Klienta, ze skutkiem natychmiastowym:

a) w przypadku, gdy Klient poda nieprawdziwe dane przy założeniu konta Klienta (patrz punkt 3.2)
b) w przypadku, gdy Klient w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia nie wykona płatności.

6. Ceny i płatności

6.1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

6.2. Formami płatności w Sklepie Internetowym są:
a) przelew bankowy na konto sklepu podane w powiadomieniu o przyjęciu zamówienia lub na fakturze pro forma. W tytule przelewu należy koniecznie umieścić numer zamówienia oraz imię i nazwisko Klienta
b) Płatność elektroniczna poprzez serwis PayU.pl.

6.3. Termin płatności wynosi 14 dni od daty złożenia zamówienia.

6.4. MARCOM zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania, nowych i wycofywania Produktów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

6.5. Przy składaniu zamówienia Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od MARCOM

7. Nadpłata

7.1. W przypadku nadpłaty Klient zostaje o niej poinformowany na adres e-mail podany przy zakładaniu konta Klienta.

7.2. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakup w Sklepie Internetowym lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty.

7.3. W celu zwrotu kwoty nadpłaty Klient zobowiązany jest do przesłania informacji w formie pisemnej na adres:
P.U.K. MARCOM Marek Gucwa
Pietrowice 30, 48-100 Głubczyce.
lub na adres e-mail: marcom@marcom.nysa.pl.
Informacja musi zawierać:

  • numer zamówienia
  • numer rachunku bankowego, na jaki ma być dokonany zwrot nadpłaty
  • dane właściciela rachunku
  • wysokość nadpłaty.

8. Czas realizacji zamówienia

8.1. Podstawowy czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze, liczony od momentu zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Klienta na koncie bankowym MARCOM. O zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia Klient informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

8.2. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji zamówienia spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta, niepodaniem lub podaniem błędnego numeru telefonu lub adresu e-mail.

9. Zmiana Regulaminu

9.1. MARCOM zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich opublikowania na stronie www.marcom.nysa.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

10. Przepisy końcowe

10.1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych MARCOM wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdemu z Klientów przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane.

10.2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.

10.3. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

10.4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.11.2012.